โฟโต้ออนทัวร์
             
Home > Royal Photos >Karnchanapisek  
 Golden Jubilee  
The Fiftieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมาเป็นเวลานานที่สุด ครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539

             
 
Part 1
อาคารกาญจนาภิเษก
Part 2
ซุ้มเฉลิมพระเกียรต
Part 3
แสงไฟอาคารกาญจนา
Part 4
พระราชวังสวนจิตรลดา
Part 5
5 ธันวา 2539
Part 6
แสนยานุภาพกองทัพ
 
 


การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

              เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน
2539 ซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยอันพิเศษยิ่ง ที่ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีสู่ปวงชน ชาวไทย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน
ทั่วทั้งประเทศได้แสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรง
สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์มายาวนานถึง 50 ปี

              รัฐบาลที่มีนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันจัดงาน
เพื่อเฉลิมฉลอง ในวโรกาสดังกล่าว ซึ่งในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน
ชื่อการจัดงานว่า

          "การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี" และชื่อพระราชพิธีว่า "พระราชพิธีกาญจนาภิเษก"

           โดยมีระยะเวลาเฉลิมฉลองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 อันเป็นวันขึ้นต้นปีที่ 50 ในรัชกาลปัจจุบัน (ตามปฏิทิน
หลวง) และกำหนดให้มีการเฉลิมฉลองนี้ดำเนินไปจนถึงสิ้นปี 2539 ในการจัดงานแลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีที่ผ่านมา
ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สรุปได้ ดังนี้

1. ด้านการจัดพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี

           1.1 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระราชกุศล
ทักษิณานุปทาน ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2539 เวลา 16.30 น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

           1.2 พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีต และเสด็จออกมหาสมาคม ถวายพระพรชัยมงคล
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2539 เวลา 10.00 น. ณ พระที่นั่งกาญจนาภิเษก ท้องสนามหลวง

           1.3 การจัดงานเฉลิมฉลองและมหรสพสมโภชในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2539 เวลา 17.00 น. โดยมีริ้วขบวน
อัญเชิญเครื่องราชสักการะ ไปยังบริเวณลานพลับพลาพระที่นั่งกาญจนาภิเษก ท้องสนามหลวง เพื่อร่วมถวายพระพร
ชัยมงคล เมื่อเสร็จพิธีมีกิจกรรมเฉลิมฉลองและมหรสพสมโภช

           1.4 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีกาญจนาภิเษก มีพิธีสถาปนาสมณศักดิ์ 59 รูป ในวันจันทร์ ที่ 10
มิถุนายน 2539 เวลา 16.30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

           1.5 คณะทูตเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2539 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท

          1.6 จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันศุกร์ ที่
14 มิถุนายน 2539 เวลา 19.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล

          1.7 การสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2539 เวลา 15.00 น.
ณ บริเวณถนนราชดำเนิน จากท้องสนามหลวงถึงลานพระราชวังดุสิต

              นอกจากพระราชพิธีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2539 เวลา 16.15 น. ได้กำหนด
ให้มีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวน พยุหยาตราชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี
โดยประทับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณที่กองทัพเรือได้จัดสร้างถวาย เนื่องในมหามงคลสมัยเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 50 ปี

2. ด้านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

              2.1 จัดรายการ "รวมใจถวายชัย ธ ครองไทย 50 ปี" ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้ร่วม
บริจาคเงินเพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเป็นเงิน 999
ล้านบาท

              2.2 รัฐบาลได้จัดทำพระราชอาสน์พร้อมชุดอาภรณ์ภัณฑ์ เป็นของที่ระลึกในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ
50 ปี รวม 8 รายการ และได้ทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ

              2.3 จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รวม 7 ซุ้มบนถนนราชดำเนินตลอดสาย โดยติดตั้งไปจนถึงสิ้นปี 2539

              2.4 ก่อสร้างพลับพลากาญจนาภิเษก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีต
และเสด็จออกมหาสมาคม ณ บริเวณท้องสนามหลวง

              2.5 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระผู้สถิตในดวงใจราษฎร" ภายในอาคารทั้ง 6 หลังหน้าพระที่นั่ง
กาญจนาภิเษก ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2539

             2.6 จัดสร้างพระราชอุทยานเฉลิมพระเกียรติมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้วัด
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี


           ข้อมูลอ้างอิง: เวปไซต์พรรคชาติไทย :

 
 
 


การถ่ายภาพ

ภาพส่วนใหญ่ในชุดนี้ถ่ายด้วยฟิล์มสี Kodak Extrapress ความไวแสง 100 ISO เป็นฟิล์มที่ขายเป็นแพค แพคละ
5 ม้วน ราคาแพคละประมาณไม่เกิน 400 บาท ถ้าจำไม่ผิดน่าจะราว 350 บาท ซึ่งราคาถูกกว่าฟิล์มที่ขายเป็นม้วนเช่น Gold100  กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของภาพชุดนี้ใช้ฟิล์มที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งรายละเอียดในแต่ละภาพ (Data exposure) ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่จะเป็นฟิล์มชนิดอื่น เช่นฟิล์มสีฟูจิ หรือฟิล์มสไลด์

การถ่ายภาพในช่วงเวลานั้น ไม่ได้คิดจริงจังมากนัก ถ่ายเท่าที่จะพอมีเวลา ถ่ายแบบสนุกๆเช่นเดียวกับคนทั่วไปที่ชอบ ถ่ายภาพ และเก็บภาพเข้าอัลบั้ม ไม่ได้คิดไปไกลถึงขั้นต้องนำมาพิมพ์เป็นหนังสือ หรือต้องเอามามาลงเวปไซต์ เพราะตอนนั้น เวปไซต์ยังไม่เกิด หรืออาจกำลังเกิดแต่ก็เป็นเรื่องห่างไกลตัวพอสมควร

ในตอนนั้น ความรู้สึกที่จะให้ได้ภาพที่คุณภาพดีกว่านี้ ก็ไม่ได้คิด ถ้าคิดและทำก็คงต้องลงทุนกันมาก จึงทำกันแบบพอดีๆ ถือหลักที่ว่า "การถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก" เก็บภาพสำคัญๆไว้เป็นอนุสรณ์ของประวัติศาสตร์บ้าง เพราะเหตุการณ์สำคัญๆแบบนี้ ในชีวิตเราคงไม่มีโอกาสได้เห็นอีกเป็นครั้งที่สอง ความทรงจำคงต้องลืมเลือนหายไป แต่ภาพถ่ายที่ถ่ายมานี้ อนาคต ข้างหน้า มันอาจเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีค่า เป็นภาพในแง่มุมหนึ่งที่มีผู้บันทึกเหตุการณ์นั้นไว้

ความคิดที่ถ่ายภาพในขณะนั้น คิดแต่จะเก็บรายละเอียดที่สำคัญของเรื่องราวโดยใช้ภาพเป็นสื่อ ไม่ได้คิดแต่จะถ่ายในแง่ ่มุมสวยๆ หรือมุมที่โปรดปรานเหมือนนักถ่ายภาพทั่วไปนิยมกัน เพราะหากนำภาพมาจัดเข้าอัลบั้มหรือทำเป็นเรื่องราวแล้ว ภาพที่เป็นตัวประกอบเหล่านั้นจะช่วยทำให้เรื่องราวต่างๆ ปะติดปะต่อกัน เหมือนจิ้กซอที่เชื่อมต่อเหตุการณ์ทั้งหมดเข้า ด้วยกัน ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้น มันอาจต้องถ่ายมากขึ้น ลงทุนมากขึ้น แต่ถ้าหากมองเพื่ออนาคตแล้วมันก็อาจจำเป็น หากคิดว่าน่าจะพอทำได้ ไม่กระทบกระเทือนงบประมาณมากนัก ก็น่าจะทำ อย่างน้อยๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนมุมมอง
ให้เห็นความสำคัญของภาพในทุกๆด้าน
Webmaster
Photoontour.com
 
 
           
Photoontour.Com