เวปไซต์ภาพถ่าย เวปไซต์คุณภาพ
  ภาพชุด พิเศษ Special Photos
พระเทพฯทรงเกี่ยวข้าว Princess Sirindhorn
 
่    ............สถานที่...........
แปลงนาสาธิต รร.นายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก
เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2542
  Nikon F90 ,Nikon 75-300 mm.
  Film Kodax Neg Portra 100,
  Shutter 1/250 Sec.
 
Back To
Back to main menu special photos
Back to home
19 of 29
พระเทพฯทรงเสียหลักล้มลง  เนื่องจากพื้นท้องนาเป็นโคลน  ทำให้ก้าว
ไปข้างหน้าลำบาก นางสนองพระโอษฐ์ต่างเข้าไปช่วยพยุงไว้