รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย
 
Home  : City Tour : EventsPhoto Gallery : Royal Photos : Portraits : Wallpapers Outbound tour : Asia Girl : Clip VDO : Flowers : Prety Motor Show : Site update :
    Home
Home > Royal Photos > King Data   
  รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์
 


ราชวงศ์จักรี
ัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรายนามพระมหากษัตริย์ไทย
อาณาจักรสุโขไทย
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
อาณาจักรธนบุรี
อาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทย
* สุโขทัยไม่ไช่ราชธานีแห่งแรกของไทย

ประวัติศาสตร์ไทย
*
ประวัติศาสตร์ไทย การแบ่งยุคสมัย และการตั้งถิ่นฐาน
* ยุคก่อนประวัติศาสตร์
* รัฐโบราณในประเทศไทย
* อาณาจักรสุโขทัยและยุครุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา
* สมัยอาณาจักรอยุธยา
* สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์
ภาพและพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระราชโอรส/ธิดา
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์)

พระวรชายาสมเด็จพระบรมฯ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ(พ.ศ.2540-2557)

อดีตคู่สมรสสมเด็จพระบรมฯ
สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (พ.ศ.2537-2539)

อดีตพระวรชายาสมเด็จพระบรมฯ
พระองค์เจ้าโสมสวลี (พ.ศ.2520-36)

พระวรชายา(องค์ใหม่)
พลโทหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์

ข้อมูลรายนามพระมหากษัตริย์ไทยจากกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์

ลำดับ
พระนาม
พระราชสมภพ
เริ่มครองราชย์
สิ้นรัชกาล
สวรรคต
รวมปีครองราชย์
             
อาณาจักรสุโขทัย
           
1
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางหาว)
พ.ศ. 1740
พ.ศ. 1792
พ.ศ. 1822
30 ปี
2
พ่อขุนบานเมือง
พ.ศ. 1780
พ.ศ. 1822
1 ปี
3
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พ่อขุนรามราช)
ระหว่าง พ.ศ. 1780–1790
พ.ศ. 1822
พ.ศ. 1841
19 ปี
4
พระยาเลอไทย
พ.ศ. 1805
พ.ศ. 1841
พ.ศ. 1866
25 ปี
5
พระยางั่วนำถม
พ.ศ.1809
พ.ศ. 1866
พ.ศ. 1890
24 ปี
6
พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
พ.ศ.1843
พ.ศ. 1890
พ.ศ. 1911
21 ปี
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยา
7
พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไทย)
 ?
พ.ศ. 1911
พ.ศ. 1942
31 ปี
8
พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย)
 ?
พ.ศ. 1943
พ.ศ. 1962
19 ปี
9
พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)
 ?
พ.ศ. 1962
พ.ศ. 1981
19 ปี

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
           
ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่1)
1
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
พ.ศ. 1855
พ.ศ. 1893
พ.ศ. 1912
20 ปี
2
สมเด็จพระราเมศวร
พ.ศ. 1885
พ.ศ. 1912
พ.ศ. 1913
พ.ศ. 1938
ไม่ถึง 1 ปี
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)
3
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว)
พ.ศ. 1853
พ.ศ. 1913
พ.ศ. 1931
18 ปี
4
สมเด็จพระเจ้าทองลัน (เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1917
พ.ศ. 1931
7 วัน
ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่2)
2(2)
สมเด็จพระราเมศวร
พ.ศ. 1885
พ.ศ. 1931
พ.ศ. 1938
7 ปี
5
สมเด็จพระรามราชาธิราช
พ.ศ. 1899
พ.ศ. 1938
พ.ศ. 1952
 ?
15 ปี
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)
6
สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902
พ.ศ. 1952
พ.ศ. 1967
15 ปี
7
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2(เจ้าสามพระยา)
พ.ศ. 1929
พ.ศ. 1967
พ.ศ. 1991
24 ปี
8
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
พ.ศ. 1974
พ.ศ. 1991
พ.ศ. 2031
40 ปี
9
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
พ.ศ. 2005
พ.ศ. 2031
พ.ศ. 2034
3 ปี
10
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
พ.ศ. 2015
พ.ศ. 2034
พ.ศ. 2072
38 ปี
11
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4(หน่อพุทธางกูร)
พ.ศ. 1992
พ.ศ. 2072
พ.ศ. 2076
4 ปี
12
พระรัษฎาธิราช
พ.ศ. 2034
พ.ศ. 2077
5 เดือน
13
สมเด็จพระไชยราชาธิราช
พ.ศ. 2013
พ.ศ. 2077
พ.ศ. 2089
13 ปี
14
พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078
พ.ศ. 2089
พ.ศ. 2091
2 ปี
-
ขุนวรวงศาธิราช
พ.ศ. 2049
พ.ศ. 2091
42 วัน (ไม่ได้รับการยกย่อง)
15
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048
พ.ศ. 2091
พ.ศ. 2111
20 ปี
16
สมเด็จพระมหินทราธิราช
พ.ศ. 2082
พ.ศ. 2111
7 สค. 2112
1 ปี
ราชวงศ์สุโขทัย
17
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1 (สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช)
พ.ศ. 2064
พ.ศ. 2112
พ.ศ. 2133
21 ปี
18
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
พ.ศ. 2099
29 กค. 2133
25 เมย.. 2148
15 ปี
19
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3 (สมเด็จพระเอกาทศรถ)
พ.ศ. 2106
25 เมย. 2148
พ.ศ. 2153
5 ปี
20
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4 (สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์)
 ?
พ.ศ. 2153
2 เดือน
21
สมเด็จพระบรมราชาที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
พ.ศ. 2131
พ.ศ. 2154
12 ธค. 2171
17 ปี
22
สมเด็จพระบรมราชาที่ 2 (สมเด็จพระเชษฐาธิราช)
พ.ศ. 2140
พ.ศ. 2171
พ.ศ. 2173
1 ปี 7 เดือน
23
สมเด็จพระอาทิตยวงศ์
พ.ศ. 2161
พ.ศ. 2173
พ.ศ. 2173
พ.ศ. 2178
36 วัน
ราชวงศ์ปราสาททอง
24
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5 (สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2143
พ.ศ. 2173
พ.ศ. 2199
25 ปี
25
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6 (สมเด็จเจ้าฟ้าไชย)
 ?
พ.ศ. 2199
9 เดือน
26
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7 (สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา)
 ?
พ.ศ. 2199
2 เดือน 17 วัน
27
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
พ.ศ. 2175
พ.ศ. 2199
พ.ศ. 2231
11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2231
32 ปี
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
28
สมเด็จพระเพทราชา
พ.ศ. 2175
พ.ศ. 2231
พ.ศ. 2246
15 ปี
29
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี)(พระเจ้าเสือ)
พ.ศ. 2204
พ.ศ. 2246
พ.ศ. 2251
5 ปี
30
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ)
พ.ศ. 2221
พ.ศ. 2251
พ.ศ. 2275
24 ปี
31
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
พ.ศ. 2223
พ.ศ. 2275
พ.ศ. 2301
26 ปี
32
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร/ขุนหลวงหาวัด)
พ.ศ. 2265
พ.ศ. 2301
พ.ศ. 2339
2 เดือน
33
สมเด็จพระบรมราชาที่3 (สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์/พระเจ้าเอกทัศ)
พ.ศ. 2252
พ.ศ. 2301
7 เมย. 2310
พ.ศ. 2310
9 ปี

             
อาณาจักรธนบุรี
           
1
สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)
(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
22 มีค. 2277
หรือ
17 เมย. 2277
28 ธค. 2310
6 เมย. 2325
(พระชนมาย47พรรษา)


  อาณาจักรรัตนโกสินทร์          
           
ลำดับ
อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย
พระราชสมภพ
เริ่มครองราชย์
บรมราชาภิเษก
สิ้นรัชกาล/สวรรคต
รวมปีครองราชย์
1
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
20 มค. 2279
6 เมย. 2325
13 มย. 2325
7 กย. 2352
(พระชนมายุ 72 พรรษา)

27 ปี
2
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
24 กพ. 2310
7 กย. 2352
7 กค. 2367
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
15 ปี
3
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาเจษฎาราชเจ้า) (รัชกาลที่ 3)
31 มีค. 2330
21 กค. 2367
2 เมย. 2394
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
27 ปี
4
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
18 ตค.2347
2 เมย. 2394
6 เมย. 2394
1 ตค. 2411
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
17 ปี
5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)(รัชกาลที่ 5)
20 กย. 2396
1 ตค. 2411
11 พย. 2411
23 ตุค. 2453
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
42 ปี
6
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาธีรราชเจ้า) (รัชกาลที่ 6)
1 มค. 2423
3 ตค. 2453
11 พย. 2454
26 พย. 2468
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
15 ปี
7
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
8 พย. 2436
26 พย. 2468
25 กพ. 2469
2 มีค. 2477
สวรรคต 30 พค 2484
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
9 ปี
8
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(พระอัฐมรามาธิบดินทร) (รัชกาลที่ 8)
20 กย. 2468
2 มีนาคม
พ.ศ. 2477
9 มิย. 2489
9 มิย. 2489
(พระชนมายุ 20 พรรษา)
12 ปี
9
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(สมเด็จพระภัทรมหาราช) (รัชกาลที่ 9)
5 ธค. 2470
5 พค. 2493
ปัจจุบัน(ปี57)
(พระชนมายุ 
86 ปี 313 วัน+)
68 ปี 127 วัน+
(จนถึงปี2557)
             

 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved