Home   Outbound Tour   Langkawi Part6  
       
 
Langkawii Island, Malaysia Part 6  Langkawi Under Water World           ภาพถ่ายในเว็บไซต์ มีลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
 
เกาะลังกาวีตอนที่ 6 Langkawi Under Water World
20 of 26
 
     
ร้านคิงพาวเวอร์(ภาพล่าง)เป็นจุดรับสินค้าที่ซื้อจากห้างคิงพาวเวอร์แถวซอยรางน้ำ(ร้่านปลอดภาษี) พอถึงวันเดินทางก็มารับของได้ที่นี่
ตอนซื้อต้องแสดงพาสปอร์ตและระบุวันเดินทาง(ไปต่างประเทศ)
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ