ประกวดภาพถ่าย ข่าวสารประกวดภาพถ่าย ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ใบสมัครประกวดภาพถ่าย สมัครประกวดภาพถ่าย ส่งภาพประกวด ประกวดภาพสี ประกวดภาพขาวดำ
ประกวดภาพดิจิตอล กล้องฟิล์ม กล้องดิจิตอล รางวัลประกวดภาพถ่าย รายละเอียดรางวัล รางวัลเงินสด โลห์รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพถ่าย รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย
กำหนดส่งภาพถ่าย หมดเขตส่งภาพประกวด อัตราค่าสมัครประกวดภาพ กำหนดส่งผลงานไม่เกินวันที่... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์
www.photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
   
 
Photo Contest News : ข่าวประกวดภาพถ่าย
สนใจประกวดภาพถ่าย ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
ต้องการเผยแพร่ข่าวสารประกวดภาพถ่าย นิทรรศการภาพ เรากระจายข่าวให้ฟรี..สนใจติดต่อ
Home > Photo contest > Page113


ออกไปหน้าแรก ข่าวประกวดภาพติดตามข่าวประกวดภาพได้ที่โครงการประกวดภาพถ่าย ชลประทานกับงานสิ่งแวดล้อม
ภายใต้หัวข้อ ภาพเป็นข่าว เล่าเป็นเรื่อง

โครงการประกวดภาพถ่ายชลประทานกับงานสิ่งแวดล้อม
ภายใต้หัวข้อ
“ภาพเป็นข่าว เล่าเป็นเรื่อง”

1.หลักการและเหตุผล

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจทั้งในด้านการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดระยะเวลา 115 ปี ของการดำเนินงาน กรมชลประทานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภารกิจเหล่านี้ให้ทั่วถึง และต่อเนื่องมาโดยตลอด ควบคู่ไปกับการดำเนินการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของแต่ละโครงการ ตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

การดำเนินการที่เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น อาจทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนและผลของการดำเนินการในแง่ของการทำให้สูญเสียพื้นที่ป่า สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าตามธรรมชาติ หรือแม้แต่วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก
ตลอดจนสื่อให้เห็นถึงคุณค่าของการดำเนินงานการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้การพัฒนาแหล่งน้ำในโครงการต่างๆ ของกรมชลประทานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

โดยมุ่งหวังให้ผลที่ได้นำมาซึ่งความร่วมมือ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในอนาคต กรมชลประทานจึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ชลประทานกับงานสิ่งแวดล้อม ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษางานชลประทาน ถ่ายภาพความสวยงาม และมีเวทีที่จะแสดงความสามารถด้านการถ่ายภาพเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ภาพมีความน่าสนใจ และน่าติดตามยิ่งขึ้น หากภาพนั้นมีความเป็นข่าวด้วย เพราะจะเป็นเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ที่มีเนื้อหาสาระและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ดังนั้นการจัดประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ จึงได้กำหนด หัวข้อในการประกวด “ภาพเป็นข่าว เล่าเป็นเรื่อง” ซึ่งจะทำให้ภาพถ่ายเหล่านั้น เป็นตัวแทนที่สื่อถึงงานด้านสิ่งแวดล้อมที่กรมชลประทานดำเนินการอยู่ได้เป็นอย่างดี

2.หัวข้อการประกวดถ่ายภาพ “ภาพเป็นข่าว เล่าเป็นเรื่อง”

เป็นภาพชุด จำนวน 6 ภาพ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและสามารถบอกเล่าเรื่องราว สื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบภาพข่าว ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของความเป็นข่าวอยู่ในภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความรวดเร็วทันสมัย ความใกล้ชิด ความสำคัญหรือความโดดเด่น ความกระทบกระเทือน ความมีเงื่อนงำ ความแปลก ความขัดแย้ง อารมณ์ และ ความก้าวหน้า
นอกจากนี้ภาพชุดดังกล่าวจะต้องมี ความถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด มีความสมดุล รวดเร็ว สด ใหม่ อยู่เสมอๆ อีกด้วย

3.ประเภทของรางวัล 

- รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 พร้อมโล่รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท 
- รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท

4. กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

4.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพชุด 1 ชุด มี 6 เฟรม เป็นภาพสีอัดขยายเต็มภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด สีดำ ขนาด 12 x 16 นิ้ว พร้อมแนบใบสมัครและแผ่นDVD มาในชุดภาพถ่ายนั้น (ใบสมัครและDVD อย่างละ 1 แผ่น ต่อ 1 ชุดผลงาน)
4.2 บันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นDVD พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างชัดเจนลงบนแผ่นDVD
4.3 ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG เท่านั้น 
4.4การส่งภาพเข้าประกวด ผู้ประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายได้จำกัดคนละไม่เกิน 3 ชุด โดยต้อง ตั้งชื่อภาพชุด เขียนรายละเอียดสถานที่ถ่ายภาพ (อาทิ ชื่อภาพชุด...............สถานที่................ อำเภอ ............... จังหวัด...............)
4.5สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพ จะต้องแลดูเป็นธรรมชาติ เหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตัดต่อ หรือตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
4.6 ภาพที่ถ่ายต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือเคยตีพิมพ์/เผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และต้องคืนรางวัลที่ได้รับทันที 4.7 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น 4.8 คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือ เป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
4.9 ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งแผ่น DVD และภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดคืน โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทาน สามารถนำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของกรมชลประทานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน และไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
4.10 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น

5. หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย

เกณฑ์การตัดสินภาพ จะพิจารณาจากภาพที่สื่อความหมายชัดเจนตามหัวข้อของการประกวด ทั้งสิ้น 30 คะแนน ดังนี้
5.1 ต้องสื่อความหมายของคำว่า “ภาพเป็นข่าวเล่าเป็นเรื่อง” 5 คะแนน
5.2 ภาพในแต่ละชุดจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกัน 5 คะแนน
5.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 5 คะแนน
5.4 ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา) 5 คะแนน
5.5 เทคนิคในการถ่ายภาพ 5 คะแนน
5.6 การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย 5 คะแนน 

6. ขั้นตอนและวิธีการตัดสินภาพถ่าย

1. เจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ฯจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสิน อำนวยความสะดวกในการจัดเรียงภาพ เคลื่อนย้ายภาพ ติด Post it และจัดหมวดหมู่ของภาพในการตัดสินแต่ละรอบ
2. วางภาพเรียงตามลำดับของผู้ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ภาพที่น่าสนใจ จะถูกติด Post it ไว้ ภาพไหนที่มี Post it เยอะจะผ่านเข้ารอบต่อไป หากรอบนั้นมีภาพที่ผ่านเข้ารอบหลายภาพ จะนำมาพิจารณาอีกรอบ โดยใช้วิธีเดิม จนกระทั่งเหลือพอประมาณ ให้นำภาพแต่ละชุดมาเปรียบเทียบดูว่ามีภาพไหนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน มุมเดียวกัน จะจับภาพเหล่านั้นมาชนกัน แล้วใช้วิธียกมือโหวต เพื่อให้ได้ภาพที่ไม่ซ้ำกัน
3. รางวัลมี 8 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 และรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพสำรองให้เข้ารอบมาจำนวน 5 ภาพ เพื่อสำรองหากภาพที่ผ่านเข้ารอบผิดกติกาโดนปรับตก ภาพสำรองก็จะถูกดันขึ้นมาให้เข้ารอบแทนทันที
4. ในรอบตัดสิน ผู้ช่วยกรรมการจะแจกใบให้คะแนนแก่กรรมการตัดสินภาพถ่าย แล้วให้คณะกรรมการตัดสินฯให้คะแนนตามเกณฑ์

7. กำหนดการส่งผลงาน (ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560) สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งถึง ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่าย”
2. ส่งด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ส่งที่ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
เขตดุสิต กรุงเทพฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (www.rid.go.th) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2241 0965 หรือ 0 2241 0740-9 ต่อ 2209

8. ประกาศผลการตัดสิน

ผลการตัดสินจะประกาศทางเว็บไซต์ www.rid.go.th ภายในเดือนมิถุนายน 2560 และจะแจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์ เพื่อติดต่อรับรางวัลพร้อมกัน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 


 


 copyright © All images www.photoontour.com, All rights reserved