www.photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
 
Home > Photoservice >condition > zipfile
    < ออก >  

ขั้นตอนการสร้าง Zip file (การบีบอัดไฟล์)

 
การ Zip ไฟล์ หรือการบีบอัดไฟล์ เป็นวิธีหนึ่งที่รวมไฟล์จำนวนมากๆ ไว้เป็นไฟล์เดียว เพื่อสะดวกในการส่งถึงผู้รับทางอีเมล์ เพียงแค่ attached ไฟล์
ที่ zip ไว้เพียงไฟล์เดียว แทนการ attached หลายๆไฟล์ซึ่งทำให้เสียเวลา หรือบางครั้งก็อาจส่งหลายๆเมล์ จึงไม่สะดวกทั้งผู้ส่งและทั้งผู้รับที่ต้อง
save ทีละไฟล์ๆ ส่วนการแตก zip ไฟล์ทางฝ่ายผู้รับ ก็เพียงแค่คลิกเมาส์ขวาที่ไฟล์แล้วเลือก Extract here ก็จะได้ไฟล์ย่อยเพื่อใช้งาน
แล้วให้ delete ไฟล์ zip นั้นทิ้งไป

การสร้าง Zip ไฟล์ มีวิธีการง่ายๆตามขั้นตอนดังนี้

1
สร้าง Folder ที่รวมทุกไฟล์ไว้ที่เดียวกัน (ต้องตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษา อ.)
    (ภาพตัวอย่างไม่เกิน 12 ภาพ (Jpg.) ภาพตนเอง 1 ภาพ (Jpg.) และข้อมูลช่างภาพ (ไฟล์ MS words หรือ Notepad )
   
   ตัวอย่างที่สร้าง Folder ไว้ชื่อ photo


2 ใช้ลูกศรเม้าส์ ลากครอบพื้นที่ทุกไฟล์ หรือกด คอนโทรล A


3 คลิกเมาส์ขวา เลือก Add to "photo. rar " ตามภาพ

4 โปรแกรมจะทำ Create ไฟล์ ตามภาพ


5 จะได้ไฟล์ที่ชื่อ Photo ที่ได้ทำการ Zip ไว้เรียบร้อยแล้ว
การ Zip ไม่ทำให้ไฟล์เดิมต้องเสียไป เพราะเป็นการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ที่มีกองหนังสือ 3 เล่มเป็นสัญญลักษณ์
6 จากนั้นเข้าไปที่ Yahoo หรือ Hotmail หรือโปรแกรมส่งเมล์อื่นเพื่อทำการส่งเมล์
  ถึง photo482@gmail.com
  ใช้ชื่อหัวเรื่องว่า : สมัครช่างภาพ
  ข้อความ : ตามเอกสารแนบ
  แล้ว Attached ไฟล์ zip ชื่อ photo (ที่เป็นภาพกองหนังสือ 3 เล่ม)
  จากนั้นก็ send เมล์ ตามปกติ

7 เมื่อทางเว็บได้รับเมล์ที่แนบไฟล์ zip มาแล้ว ก็จะตรวจสอบภาพและข้อความ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่
   หากทุกอย่างเรียบร้อยถูกต้องก็จะดำเนินการให้ภายใน 24 ชั่วโมง
   จากนั้นจะทำการ Upload เว็บเพจ แล้วส่งเมล์แจ้งให้สมาชิกได้ทราบว่าเรียบร้อยแล้ว
   พร้อมแจ้งเลขที่สมาชิกช่างภาพ และ URL เว็บเพจส่วนตัว

 * * * ชื่อไฟล์ต้องตั้งชื่อเป็นภาษา อ. เท่านั้น หากมีชื่อเป็นภาษาไทยแล้ว Mail Yahoo ไม่สามารถอ่านได้ และจะแปลงชื่อไฟล์เป็นตัวเลข เช่น
_3620 ซึ่งทางผู้รับไม่สามารถอ่านเปิดไฟล์นั้นได้ แต่ทางผู้ส่งสามารถมองเห็นชื่อ Zip file เป็นภาษาไทยโดยมีนามสกุลเป็น.rar (ภาพกองหนังสือ)
ซึ่งดูคล้ายกับว่าไม่มีปีญหาในการ attached มากับเเมล์ แต่ทางฝ่ายผู้รับจะมองไม่เห็นดังนี้
File name : _3620
Type : Unknown file type